توسعه صادرات

 آجر خراسانی  با دستگاه هایی پیشرفته و استفاده از تکنولوژی های روز به همراه نیروهای خبره و کار آزموده درصدد دسترسی و حفظ بازارهای جهانی و ارائه محصولات به کشورهای همسایه میباشد .