آجر عراقی

این نوع آجر که در گذشته بنا به درخواست کشور عراق تولید می شده به آجر عراقی یا آجر صادراتی مشهور شده است. قیمت آجر عراقی در کاخانه خراسانی مناسب می باشد. این کارخانه هر روزه چندین تن آجر عراقی تولید می کند.